Skip to content

O projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality života dětí s perinatální zátěží, jejichž stav vyžaduje navazující rehabilitační péči, a to prostřednictvím aktivit sekundární a terciární prevence. Do projektu jsou začleněny různorodé aktivity, které povedou ke zvýšení kvality života dětí s perinatální zátěží, které trpí tělesným postižením a umožnění co nejlepšího zařazení mezi vrstevníky.

Předmětem projektu je vývoj a následné pilotní ověření inovativní fyzioterapeutické metodiky s prvky domácí péče, určené primárně pro terapii rizikových dětí s perinatální zátěží. Následné pilotní ověření vytvořené metodiky proběhne na hlavní a kontrolní cílové skupině klientů, pod supra konziliárním dohledem vybraných odborníků (fyzioterapeuta, dětského neurologa, psychologa, logopeda).
Cílem celé koncepce je zvýšení kvality života dětí s perinatální zátěží, které trpí tělesným postižením, minimalizace tělesného handicapu těchto dětí a jejich začlenění do běžného života.

Jedním z dílčích cílů projektu je dále vytvoření podmínek pro kvalitnější rodinný život s dětmi s perinatální zátěží, podmínek pro předcházení rozpadu těchto rodin a co největší přiblížení pomoci komunitě a rodinnému prostředí.
Plánované aktivity budou lokalizovány na území Karlovarského a Ústeckého kraje.